Vlegge Fastfood is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vlegge Fastfood/Paviljoen de Vlegge
Valkenlaan 1a
7693 VD Sibculo


Persoonsgegevens die wij verwerken
Vlegge Fastfood verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt d.m.v. online bestellen.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Uw naam, E-mailadres, en telefoonnummer wanneer u een bestelling plaatst
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld per contactformulier en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type (Google.com)
- Facebook cookies, voor het kunnen liken/delen van deze pagina
- Cookie van de popup met de tip om onze app te installeren. Dit is de reden waarom u deze slechts eenmalig ziet, totdat u uw internetgeschiedenis wist.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan a.u.b. contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming
Vlegge Fastfood neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vlegge Fastfood) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Vlegge Fastfood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vlegge Fastfood verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Toestemming
Vlegge Fastfood gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Afmelden voor cookies
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Let op! Het is dan niet meer mogelijk om via deze site te bestellen.
Onze bestelservice moet uw gegevens opslaan om uw bestelling naar ons te kunnen sturen, en een bestelbevestiging naar u.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld onze bestel software en Facebook.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vlegge Fastfood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vlegge Fastfood/Paviljoen de Vlegge.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

Bezwaar
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Vlegge Fastfood.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Vlegge Fastfood zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten
Vlegge Fastfood wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons