Algemene Voorwaarden van Horeca Bestelservice, handelende onder de naam Webstudio24
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede
KvK-nummer: 78162335
Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

Op onderstaande Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Datum opgesteld: 31-10-2020

1. Definities

 1. Website: Het bestelplatform horecabestelservice.nl
 2. Restaurant: Elke horecagelegenheid die eten en drinken verkoopt op de website van Horeca Bestelservice
 3. Producten: Etenswaren en niet-alcoholische dranken die door het restaurant op de website worden aangeboden.
 4. Consument: De persoon die producten consumeert die via de website van horecabestelservice.nl zijn besteld bij een deelnemend restaurant
 5. Vergoeding: Percentuele commissie op basis van de door het restaurant verkochte producten op de website.

Het restaurant en consument vrijwaart Horeca Bestelservice van elke klacht of claim die voortvloeien uit het niet naleven van de Algemene Voorwaarden zoals die hieronder zijn beschreven.

2. Prijzen

 1. Prijzen die bij producten vermeld staan op de website zijn afhaalprijzen.
 2. Bij bezorging kunnen door het restaurant bezorgkosten worden berekend. Indien er bezorgkosten worden berekend dat wordt dit op de website tijdens het afrekenen duidelijk vermeld.

3. Verwerkingskosten

 1. Indien een restaurant verwerking- of administratiekosten berekend voor bestellingen via de website dan wordt dit bij het afrekenproces duidelijk aangegeven.

4. Producten

Het restaurant:

 1. verkoopt op de website uitsluitend producten die geschikt zijn voor menselijke consumptie.
 2. zorgt ervoor dat de allergeneninformatie van alle producten die op de website worden aangeboden beschikbaar zijn voor de klant. Dit kan d.m.v. allergenenvermelding bij het product zelf, dan wel d.m.v. een document die op verzoek van de klant dient te kunnen worden overlegd.
 3. garandeert over alle noodzakelijke vergunningen te beschikken voor de uitvoering van het bedrijf, en het aanbieden van producten op de website.
 4. leeft alle toepasselijke wetten en regelgeving na, en garandeert dat de aangeboden producten op de website voldoen aan de voedselwetgeving, en alle daaruit voortvloeiende wetgevingen.
 5. biedt geen alcoholische dranken aan op de website, en levert bij afhalen of bezorgen geen alcoholische dranken bij de bestelling aan jongeren jonger dan 18 jaar, en personen in het algemeen die zich niet voldoende kunnen legitimeren.
 6. vermeldt indien het product afwijkende voorwaarden, een beperkte houdbaarheidsduur, en/of een beperkte geldigheidsduur heeft dit uitdrukkelijk bij het betreffende product.
 7. geeft een volledige en nauwkeurige naam en/of beschrijving van het aangeboden product.
 8. maakt gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van het product.
 9. vermeldt duidelijk de prijs, en eventuele houdbaarheidsduur van het product.

5. Klachten

 1. Het restaurant biedt zijn producten op de website aan op persoonlijke titel en verantwoording.
 2. Het restaurant beschikt over een klachtenprocedure die desgevraagd aan de consument overlegd kan worden, en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over producten en/of de uitvoering van de bestelling moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het restaurant.
 4. Bij het restaurant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6. Levering producten

 1. Bestellingen die zijn ontvangen via de website worden door het restaurant afgehandeld in volgorde van ontvangst.
 2. Omdat meerdere consumenten hetzelfde tijdslot kunnen kiezen tijdens het afrekenproces kan het restaurant geen aansprakelijkheid nemen wanneer de consument bij het afhalen of bezorgen van zijn bestelling langer moet wachten dan het door de consument aangegeven tijdslot doordat meerdere consumenten hetzelfde tijdslot hebben gekozen.
 3. Het restaurant geeft op de website tijdens het afrekenproces duidelijk aan welke leverwijzes er mogelijk zijn waar de consument uit kan kiezen.
 4. Eventuele wijzigingen in de leverwijze na het afronden van de bestelling worden tussen restaurant en consument in onderling overleg geregeld.
 5. Het restaurant zorgt voor een deugdelijke verpakking van de producten, en zorgt dat deze op de juiste temperatuur aan de consument worden afgeleverd.
 6. De consument vrijwaart het restaurant van claims voor bestellingen die door de consument, al dan niet vooruit betaald, niet of te laat zijn afgehaald.
 7. Het restaurant behoudt zich het recht voor om bestellingen die niet zijn afgehaald, of die wegens verkeerd ingegeven adresgegevens niet bezorgd konden worden alsnog aan de consument in rekening te brengen.

7. Betaling producten

 1. Het restaurant geeft op de website tijdens het afrekenproces duidelijk aan welke betaalwijzes er mogelijk zijn waar de consument uit kan kiezen.
 2. Eventuele wijzigen in de betaalwijze na het afronden van de bestelling worden tussen restaurant en consument in onderling overleg geregeld.

8. Vergoeding

 1. Het restaurant betaalt de website een maandelijkse vergoeding voor kosten en onderhoud van de website in de vorm van een percentuele product commissie waarvan de tarieven te vinden zijn in het beheerders dashboard van het restaurant.
 2. Het restaurant betaald de vergoeding binnen 30 dagen na het betaalverzoek van de website, en middels de betaalknop in zijn dashboard op de website. Indien wenselijk kan het restaurant daarna een factuur van de betaalde vergoeding downloaden.
 3. Betalingen die de betaaltermijn overschrijden kunnen verwijdering van het restaurant op de website tot gevolg hebben.
 4. Het restaurant vrijwaart zich bij verwijdering niet van het niet-betalen van nog openstaande commissies.
 5. Indien het restaurant eenzijdig de overeenkomst opzegt met de website dan dienen nog openstaande commissies binnen 30 dagen na opzegging betaalt te worden.
 6. De website behoudt zich het recht voor om na indexering de hoogte van het commissie percentage aan te passen. De website brengt hierbij het Restaurant altijd minimaal 30 dagen van tevoren op de hoogte.

9. Privacy

 1. Het restaurant heeft tijdens registratie aangegeven de Privacyverklaring ten opzichte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de website te hebben gelezen, en zich hieraan te houden.
 2. Het restaurant zal op uiterst voorzichtige wijze omgaan met de gegevens van de consument, en deze niet aan derden verstrekken tenzij hem dit om juridische redenen verzocht zal worden. 

10. Beëindiging Overeenkomst

 1. Het restaurant kan de overeenkomst met de website op elk moment en zonder opgave van reden ontbinden via het contactformulier die is te vinden in het dashboard van zijn pagina. Het restaurant verplicht zich om na beëindiging van de overeenkomst de openstaande commissies binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst aan de website te betalen. 

11. Disclaimer

 1. Het restaurant en consument vrijwaart Horeca Bestelservice van elke claim die het gevolg zijn van het niet bereikbaar zijn van de website als gevolg van onmacht door storingen in de server host. Horeca Bestelservice zal in dat geval zijn uiterste best doen om de website zo spoedig mogelijk weer werkend online te krijgen.
 2. Horeca Bestelservice behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen en aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden als een .pdf bestand

Algemene Voorwaarden Horeca Bestelservice PDF